Traditional and Classical Chinese Health Cultivation

Share with:

Contents

1、Ba Duan Jin

2、Fang Song Gong (Relaxation Exercise)

3、Liu He Gong (Six-Unity Exercise)

4、Gu Yin Liu Zi Jue (Six Healing Sounds)

5、Song Rou Gong (Soft and Relaxed Exercise)

6、Xiao Yao Gong (Free and Easy Exercise)

7、Tian Zhu Dao Yin Gong

8、Yi Jin Jing (Chinese Transformation Classic)

耳穴

  • Ba Duan Jin
Back to Contents

饮食:

  • Fang Song Gong (Relaxation Exercise)
Back to Contents

功法

  • Liu He Gong (Six-Unity Exercise)
Back to Contents

  • Gu Yin Liu Zi Jue (Six Healing Sounds)
Back to Contents

  • Song Rou Gong (Soft and Relaxed Exercise)
Back to Contents

  • Xiao Yao Gong (Free and Easy Exercise)
Back to Contents

  • Tian Zhu Dao Yin Gong
Back to Contents

  • Yi Jin Jing (Chinese Transformation Classic)
Back to Contents